پیچک( باقر رمزی) باصر

شعر و ادب پارسی

عناوین مطالب
- مدائن::ساغرى را زِ ازل عالم ربانى داد( باقر رمزی) باصر
- بابا آب داد::مرحبا بر باده‏اى كه اكنون به ما هم ( باقر رمزی) باصر
- مهره اول::نفسى كز افيون در چه و نيزار افتاد( باقر رمزی) باصر
- مرغ هما::كى به اَقدام من آن همت آغاز آرد؟( باقر رمزی) باصر
- دیده بگشا::ميل ديدار تو در من چه اثرها دارد( باقر رمزی) باصر
- هبوط::زندگي زمزمه اي تلخ و فراوان دارد( باقر رمزی) باصر
- منزوی گشته::همچو بيمارم و دل عشق به يزدان( باقر رمزی) باصر
- شهر آشوب::مژده ي وصل تو را باد صبا باز آورد( باقر رمزی) باصر
- دایره::اى خوش آن دل كه در اين دايره سامان ( باقر رمزی) باصر
- خون جگر::آنانكه با هدف به گريبان زندان رسيده اند( باقر رمزی) باصر
- قائم::مى‏رسد مردى كه زنجير غلامان بشكند( باقر رمزی) باصر
- سيه كار ::اى بى‏خبر اين دولت بيدار چه گويد( باقر رمزی) باصر
- دختر رز:: تو گمان بردى خدا با تو سر كين دارد؟( باقر رمزی) باصر
- دو رنگ::دانه در چرخش اين سبحه مرامى دارد( باقر رمزی) باصر
- مسیحا::آن كه بس يوسف گمگشته به بازار آورد( باقر رمزی) باصر
- قارون::بلا سوزى و جان كندن به يك بهتان نمى‏ارزد( باقر رمزی) باصر
- مجاز::آن كه با تكيه به زانو پس ديوار بماند( باقر رمزی) باصر
- ید یزدان::گر ز بالين من آن خسرو خوبان برود( باقر رمزی) باصر
- برخیز::مرو كه از چمن امشب بهاره‏ها بروند( باقر رمزی) باصر
- گوش و دهان:: به گرفتارى ما بى‏خبران خنديدند( باقر رمزی) باصر
- امضاء::مرا در خانه‏ام بيگانه خواندند( باقر رمزی) باصر
- دیوانه و هشیار::گويند در اين خانه همخانه چرا خندد؟( باقر رمزی) باصر
- آرزو::نعره كردم كه مرو از شب تارم كه نشد( باقر رمزی) باصر
- حدیث::شب از تارى گذر كرده است و يار افسانه ( باقر رمزی) باصر
- ذکر سماوی:: از دوش در اين باديه بيدار نخسبيد( باقر رمزی) باصر
- آن جناب (عج)::باز آ كه در غم هجران جفا رسيد ( باقر رمزی) باصر
- مست دروغ:: در ره ديدار يار آسيمه سر ( باقر رمزی) باصر
- عیار::گر برفتم زين سرا سالى مرا يادم كنيد( باقر رمزی) باصر
- سکوت::من معتقدم كه مى‏شود بر تن برگ( باقر رمزی) باصر
- قمریان::آنان كه خاك راه تو را سرمه دانه مى‏سازند( باقر رمزی) باصر
- شب یلدا:: فداى ساقى و ساغر كه ساقش ( باقر رمزی) باصر
- بیدار و بی دار:: دوش آغوش مرا جز تو خريدار نبود( باقر رمزی) باصر
- وحشت:: عالم از شور و شر عشق تهى خواهد شد( باقر رمزی) باصر
- كفن::چيست آن گل كه در اين شب به چمن مى‏آيد( باقر رمزی) باصر
- افیون:: فطرت عشق وجودم عمرى اندر خواب بود( باقر رمزی) باصر
- انزلنا::آن كه ديروز نمود عشوه ز تن زيبا بود( باقر رمزی) باصر
- کوثر::تو حفيظىّ و ميان من و تو ذرّه جدايى نبود( باقر رمزی) باصر
- غُل:: آب زر و سيم نيست بر خس و بر گل مبند( باقر رمزی) باصر
- محراب::از صبا حال مرا فرصت پرسش نبود( باقر رمزی) باصر
- کبود::شعرم از دى به سراغ آمد و اين بار كبود( باقر رمزی) باصر
- سینین :: دل سينايى‏ام جانا بلاى سينه سوزم شد( باقر رمزی) باصر
- کفایت::حيف از آن لحظه كه هر دم به بطالت برود( باقر رمزی) باصر
- سامری::صياد را چه حرفى با صيد خويش دارد( باقر رمزی) باصر
- هم‏آغوشى::چيست آن گل كه در اين شب به ( باقر رمزی) باصر
- آرام::روزى كه چمن را ز من آرام بگيرند( باقر رمزی) باصر
- صبور:: ز صبورى همه شب غوره‏ى ما حلوا شد( باقر رمزی) باصر
- جاه::معرفت را يوسف اندر چاه ديد( باقر رمزی) باصر
- ظلم و دغا::هر كه با طعنه در اين جا به جفا بنشيند( باقر رمزی) باصر
- لعین::كشتى دختر رَز ساحل چِل مى‏طلبد( باقر رمزی) باصر
- خواب::در ته چاهى مغنى عاقبت بى‏تاب شد( باقر رمزی) باصر
صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 صفحه بعد